FAQ

1- Wat is een Hummmit (Hummming masker)?
De Hummmit is een gezichtsmassagemasker, met als doel de lucht te activeren met stikstofmonoxide (niet te verwarren met stikstofoxide) om het mogelijk te maken deze comfortabel in te ademen.

2- Hoe werkt de Hummmit?
De Hummmit zendt een resonantie uit op de acupressuurplaatsen op het gezicht waar de sinussen zich bevinden. (zie model afb. 1.)  De juiste frequentie, intensiteit en duur van de programma's creëren de ideale omgeving voor maximale opname van het natuurlijke stikstofmonoxide.

3- Is de Hummmit veilig te gebruiken?
De Hummmit is veilig.

Het effect van de Hummmit is te vergelijken met de resonantie die ontstaat tijdens het zingen of neuriën, duidelijk spreken of het bespelen van een muziekinstrument dat werkt aan resonantie, zoals een didgeridoo, trombones, etc.

4-Is stikstofmonoxide veilig?
Stikstofmonoxide is veilig en wordt veel gebruikt in ziekenhuizen voor de behandeling van baby's of te vroeg geboren baby's met een tekort aan stikstofmonoxide. Het gebruik van "Inhaled Nitric Oxide" (stikstomonoxide) is ook goedgekeurd door de FDA in Amerika en door de EMA in Europa. Stikstofmonoxide wordt momenteel ook gebruikt tegen infecties van virussen zoals covid-19. Stikstofmonoxide beschermt ons tegen deze omgeving. (Preventie).

5-Hoe werkt stikstofmonoxide in ons systeem?
Naarmate we ouder worden, wordt er in ons systeem minder natuurlijk stikstofmonoxide geproduceerd. (zie fig.2.) Dit komt op een natuurlijke manier tot stand en maakt deel uit van onze biologische klok. Door het verlies van stikstofmonoxide worden we door een lagere weerstand steeds kwetsbaarder en sneller ziek / ziek (er ontstaan ​​geriatrische problemen). Dit is een van de manieren waarop onze bioklok werkt, want we moeten plaats maken voor de volgende generatie (s).

Door ons stikstofmonoxide-niveau te verbeteren, kunnen we veel geriatrische problemen oplossen. Mensen noemen de Hummmit ook wel 'de fontein van de jeugd'.  Niet alleen door veroudering verliezen we onze productie van stikstofmonoxide, maar ook door andere verschillende oorzaken, zoals genetische overdracht, slechte levensstijl en aangeboren afwijkingen, kan er eerder een tekort aan stikstofmonoxide ontstaan.

6-Hoe weet ik of de Hummmit werkt?
Het gebruik van de Hummmit  en het effect ervan werd gecontroleerd in een medische studie in Kiel (Duitsland) waaruit bleek dat 95% van de gebruikers een beter slaapresultaat had. Bovendien kan de toename van stikstofmonoxide worden gecontroleerd met een normale bloed-drukmeter, aangezien stikstofmonoxide de bloeddruk op natuurlijke wijze verlaagt. (Voor en na gebruik van het masker) We kunnen ook de hoeveelheid nitriet in onze urine meten met urineteststrips, die zal toenemen door het gebruik van het masker.

7-Hoe vaak moet ik het masker gebruiken?
Afhankelijk van de conditie van de gebruiker wordt aanbevolen om de Hummmit dagelijks te gebruiken, juist vlak voor het slapengaan. De gebruiksduur is persoonlijk en het aantal programma's (duur) wordt met uitproberen ​​bepaald. Een programma duurt ongeveer 22 minuten. U kunt maximaal 3 programma's met een duur van 66 minuten instellen. (Een uur en 6 minuten in totaal).

8-Wat is de garantie op het product?
Het product wordt geleverd met een jaar garantie op alle onderdelen. Het gezichtsmasker (het masker voor op het gezicht) werkt op dynamische motoren die onderhevig zijn aan slijtage, een masker moet / kan mogelijk worden vervangen afhankelijk van het gebruik. Bij normaal gebruik, tot 4 programma's per dag, heeft een masker een levensduur van ongeveer 2 jaar. Er zijn losse / aparte maskers beschikbaar.

9-Hoe is de service na verkoop?
Vital Health Inventions heeft dealers in Noord-Amerika, Europa en Azië. De contactgegevens vindt u op deze site onder “Contact-klik HIER”  Ook hier kunt u al uw Hummmit gerelateerde vragen stellen. Onze huisarts. Dr. O. Bengebarra (Dr. Ben) kan ook al uw vragen op het gebied van stikstofmonoxide / medisch beantwoorden.

10-Hoeveel Hummmits zijn er momenteel in omloop?
Op dit moment zijn er ongeveer 4500 maskers in gebruik in Europa, Noord-Amerika en Azië. Tesitmonials van verschillende gebruikers zijn te lezen op onze site, "Klik HIER"

5 points girl-2-def-humming-green.jpg
 

3- Is the Hummmit safe to use?
The Hummmit is safe.

The effect of the Hummmit can be compared to the resonance that arises while singing or humming, speaking clearly, or playing a musical instrument that works on resonance, such as a didgeridoo, trombones, etc.

4- Is Nitric Oxide Safe?
Nitric Oxide is safe and widely used in hospitals for the treatment of babies or premature babies who are deficient in Nitric Oxide. The use of “Inhaled Nitric Oxide” has also been approved by the FDA in America, and by the EMA in Europe. Nitric Oxide is currently also used against infections of viruses such as covid-19. Nitric Oxide protects us against this environment.  (Prevention).

5- How does Nitric Oxide work in our system?
Nitric Oxide is a Natural Multifunctional molecule originated from our sinuses and controls or supports most functions in our body. The function of this molecule applies to our body but also our brain. Without this molecule, or to a lesser extent, proper functioning is not possible. But as we get older, less natural Nitric Oxide is produced in our system. (see fig.2.) This originates also in a natural way and is part of our bio clock. Due to the loss of NO, a lower resistance makes us increasingly vulnerable and ill more quickly (geriatric health problems arise).
This is one of the manners our bio-clock works because we have to make way for the next generation(s) to come.  By increasing our Nitric Oxide level more, we can solve many geriatric problems.  People also call the Hummmit “the Fountain of Youth”.  

Not only due to aging we lose our production of Nitric Oxide, but also due to other different causes, such as genetic transmission, poor lifestyle, and congenital defect, a shortage of Nitric Oxide can arise early.

loss of no-2 green bg.jpg

6- How do I know the Hummmit is working?
The use of the Hummmit (the Humming Mask) and its effect was checked in a medical study in Kiel (Germany) which showed that 95% of the users had a better result sleeping. In addition, the increase of Nitric Oxide can be controlled with a normal blood pressure meter as Nitric Oxide lowers blood pressure naturally. (Before and after using the mask) We can also measure the amount of nitrite in our urine with urine test strips.

7- How and how often should I use the mask?
Depending on the condition of the user, a daily application of the Hummmit is recommended, especially just before going to sleep. To increase our quality of sleep, we do not need to use the mask the whole night. After one or two porgrams we can take off the mask, turn on our side and sleep. Duration of use for sleep and others is personal, and the number of programs (duration) is determined by trial and error. One program lasts approximately  20 minutes. You can set up-to 3 programs for a duration of 66 minutes. (One hour and 6 minutes in total).

mask green  bg.jpg

8- What is the warranty on the product?
The product comes with a one-year warranty for all parts. The face mask (The mask for on the face)  works on dynamic motors that are subject to wear and tear, a mask may need to be replaced depending on use. With normal use, up to 4 programs per day, a masker has a lifespan of approximately 2 years.  Separate masks are available.

9- How about the after-sales service?
Vital Health Inventions has dealers in North America, Europe and Asia. You can find the contact information in this site under “Contact-click HERE”.  Here too you can ask all your Hummmit related questions. Our GP. Dr O. Bengebara (Dr. Ben) can also answer all your questions in the Nitric Oxide / medical field.

10- How many Hummmits are currently in circulation?
At the moment there are approximately 4500 masks in use in Europe, North America, and Asia. Tesitmonials of various users can be read on our site, “Click HERE”

woman home use-4.JPG

Wat er in de doos zit en van dichterbij bekeken